# !/usr/bin/env python
# -*- coding:utf-8 -*-
# Author:Hugolinhj

一	、多字符串存一个自变量选用表
names = "linHuiJian WuLingMin LinHuiXu"
names = []
#处理多字符串难题 ,"[]"为表列,解决困难
print (names)

###################################

二、查

names = ['linHuiJian','WuLingMin','LinHuiXu']
print (names[2])
#赋值2,在其中linHuiJian位置0 ,WuLingMin位置1,LinHuiXu位置2.
print(names[1:3])
#取了'WuLingMin','LinHuiXu'。顾头不顾尾,取1不取3.为切成片 。
print(names[-1])
#'-'表明倒着取走
print(names[-2:])
#'-'表明倒着取走,':'后不用标值表 ,最终一起字符串取下来。

三、增

names.append('LinHuiHao')
#增加字符串 ,插后面
print (names)


names.insert(1,'Linjinbo')
#增加字符串,插在位置1.
print (names)

names.insert(3,'HuangWenZhen')
print (names)

#注:没法批量插入

四 、改

names[3]='LuRen1'
#位置3字符改成“LuRen1”
print (names)

五、删

names.remove('Linjinbo')
#删掉字符‘Linjinbo’
print (names)

del names[2]
#删掉位置2的字符串
print (names)

names.pop()
#pop删掉最后一个,()表明最后一个。(2)表明位置2
print (names)


names.pop(2)
#pop删掉最后一个 ,()表明最后一个 。(2)表明位置2
print (names)

六、查

print(names.index('WuLingMin'))
#复印字符'WuLingMin'得位置

print(names[names.index('WuLingMin')])
#寻找字符'WuLingMin'得位置,并打印出该字符

七 、计

print(names.count('WuLingMin'))
#测算字符'WuLingMin'出現频次

names.insert(1,'WuLingMin')
#增加字符串,插在位置1.
print (names)
print(names.count('WuLingMin'))
#测算字符'WuLingMin'出現频次

八 、别的
names.reverse()
#翻转列表
print (names)

names.sort()
#排序,排序标准按阿丝各码
print (names)

names2 = [1,2,3,4]
names.extend(names2)
#合拼names2到names里 ,names2內容仍然保存
print (names)
print (names2)

del names2
#删掉自变量names2
print (names2)

names.clear()
#清除列表
print (names)


九、拓展內容

ndd= [1,23,3,34,6,[2,2,3,4],3]
#拓展:在列表里再再加上列表
ncc = [1,3,3,3]
ndd [5][3]='dsdsd'
#改动位置5中得位置3为‘dsdsd’
print (ndd)

ndd[5][1] = ncc.copy()
#更换位置5中得位置1为自变量ncc
print (ndd)
print (ncc)


文章来源于网络,如有侵权请联系站长QQ61910465删除
本文版权归趣快排营销www.seoguRubloG.com 所有,如有转发请注明来出,竞价开户托管,seo优化请联系✚Qq61910465